March 23, 2023

ประเทศไทยเล็งเก็บภาษีบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติ

ตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับบริษัทเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยคาดว่าจะเก็บได้ปีละ 5 พันล้านบาท และบริษัทที่ให้บริการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

มีการแบ่งประเภทของบริษัทออกเป็น 5 แบบ เช่น บริการอีคอมเมิร์ซ และซื้อโฆษณา ของ Google และ Facebook, การให้บริการธุรกิจตัวกลาง ของ Grab และ Netflix เป็นต้น ซึ่งบริษัทต่างชาติที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท จะต้องถูกหักภาษี 7% ทุกเดือน

 

ประเทศไทยเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ปีละ 8 ล้านล้านบาท และกระทรวงตั้งเป้าเก็บภาษีเพิ่มขั้นต่ำให้ได้จำนวน 5 พันล้านบาท

ที่มาข้อมูล channelnewsasia.com