March 23, 2023

กรุงเทพ ฯ เปิด 3 ข้อ หากเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

ข่าวจาก Facebook กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิด 3 ข้อ หากเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ดังนี้

1.ประชากรของกรุงเทพมหานครต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อย่างน้อย 70% ขึ้นไป โดยคาดว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนด ประมาณวันที่ 22 ต.ค.64 ซึ่งหลังจากนั้นต้องรออีกอย่างน้อย 7-14 วัน เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นตามหลักการแพทย์

2.ผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ประมาณ 2,700-2,800 คน

3.ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนลดลง

จากสามข้อข้างต้นที่กล่าวมานี้ หากกรุงเทพ ทำได้ทั้งสามข้อ ก็จะไปปรึกษากับ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนถึงว่าความเป็นไปได้ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว หากเป็นไปได้จะนำเข้าประชุมส่วนกลางเข้าที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้พิจารณาต่อไป

 

ที่มาข้อมูล  facebook รุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์