March 23, 2023

ยังไม่สำคัญ การเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเคงป็นแค่วิชาเลือก ถึงแม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้เป็นวิชาบังคับก็ตาม

การเรียนการสอน โรงเรียน Green School ในบาหลี ส่งเสริมให้นักเรียนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ตั้งแต่การทำห้องเรียนไม้ไผ่ ปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ ให้เหมือนอยู่ในป่า ช่วยกันหาหนทางรักษาโลก ซึ่งทุกอย่างจะแตกต่างกับการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ อย่างสิ้นเชิง

 

หลักสูตรที่นี่ เน้นให้เด็กสมัยใหม่มีความเห็นอกเห็นใจ อยู่รวมกันเป็นชุมชน มีความคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการต่อสู้กับสภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

ในขณะนี้มีเพียงประเทศอิตาลีประเทศเดียวเท่านั้น ที่บรรจุวิชาเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และแนวคิดยั่งยืน ลงในหลักสูตรหลัก โดยเริ่มสอนให้เด็กอายุตั้งแต่ 6 ถึง 19 ปี มาตั้งแต่เดือน กันยายน 2653

ที่มาข้อมูล channelnewsasia.co