March 23, 2023

ตรวจพบไข้หวัดนก เริ่มระบาดในโซนยุโรปและเอเชีย บางประเทศ

มีรายงานข่าวว่า มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก เกิดขึ้นบ่อยครั้งยุโรปและเอเชียบ่งประเทศ ซึ่งเป็นการเตือนจากฑรรมชาติถึงการแพร่กระจ่ายของไวรัส ซึ่งไข้หวัดนก จะมีผลกระทบต่อสัตว์ปีกในอุตสาหกรรม ที่จำเป็นต้องตื่นตัวในการรับมือป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการรุกรามมากว่านี้ เพราะจะส่งผลเสียต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

มีรายงานจากเกาหลีใต้ถึงการระบาดในฟาร์มสัตว์ปีก ประมาณ 770,000 ตัว ในชุงชองบุกโด และองค์การอนามัยสัตว์โลก ก็ด้ำการควบคุมได้แล้ว รวมถึง ญี่ปุ่นรายงานการระบาดครั้งแรกของฤดูหนาวปี 2021ที่ฟาร์มสัตว์ปีกทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และองค์การอนามัยสัตว์โลก ก็ทำการควบคุมดูแลแล้วได้แล่วเช่นกัน

ที่มาข้อมูล  channelnewsasia.com