March 23, 2023

Month: February 2022

1 min read
ข่าวจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ทีการเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ studentloan.or.th.ในเรื่องการเปิด โครงการไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง เพื่อช่วยเหลือและแนะนำแนวทางอย่างถูกวิธี หากเข้ารวมมีสิธีพิเศษ คือ มีส่วนลดเบี้ยปรับ และ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หากใครสนใจสามารถเข้ารวมงานได้ที่ ห้องภิรัชฮอลล์...
1 min read
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วันลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่แล้ เฟส 3 เป็นจำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ล่าสุดจำนวนสิทธิ์เหลืออยู่ที่ 203,688 โดยหากลงทะเบียนแล้วสามารถใช้จ่ายได้วันที่ 17...