March 23, 2023

Day: February 22, 2022

1 min read
ข่าวจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ทีการเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ studentloan.or.th.ในเรื่องการเปิด โครงการไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง เพื่อช่วยเหลือและแนะนำแนวทางอย่างถูกวิธี หากเข้ารวมมีสิธีพิเศษ คือ มีส่วนลดเบี้ยปรับ และ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หากใครสนใจสามารถเข้ารวมงานได้ที่ ห้องภิรัชฮอลล์...